Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto stránky súhlasíte s používaním cookies.
 
 
Dlhoročné skúsenosti
Sme tu pre Vás už 10 rokov
 
Tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne
(je potrebné vykonať objednávku)
 
Doprava zdarma nad 70 Euro!
(okrem autobatérií a pneumatík)
 

Vrátenie tovaru

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

UPOZORNENIE: Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Podnikateľom sa rozumie:

·         osoba zapísaná v obchodnom registri,

·         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

·         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

·         osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

 

Nasledovné postup vátenia tovaru platí len pre spotrebiteľa  ( podľa zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník )

1. Postup na vrátenie tovaru

 

 1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad:

 • listom zaslaným poštou na adrese AUTODIELY VIKA, s.r.o., Župné námestie 5, 949 01 Nitra,

 • e-mailom na eshop@autodielyvika.sk,

 • telefonickou komunikáciou na číslo 0948 909 090.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva
  na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

   

  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

 1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti
  s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručeia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď nám bude doručené Váše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iný spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 2. Platba za nákupený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predĺžení dokladu preukazajúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 3. Informácia o spôsobe vrátenia tovaru:

 • Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 1. Informácia o úhrade nákladov vrátane tovaru:

 • Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 • Náklady na vrátenie tovaru znášame my.

 1. Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:

 • Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zabochádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 1. V prípade zmluvy o službkách:

 • Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odsúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.